Количката е празна
Вентилатори

Вентилаторите са машини служещи за транспортиране на газове и газови смеси. Използват се за вентилация на битови, производствени и други помещения. Намират приложение в хладилната и сушилна техника. Транспортират зърнести и прахообразни продукти като брашно, зърно, цимент, стърготини, талаш и др.

Основни параметри:

  1. Дебит – Q -обема въздух преминал през вентилатора за единица време. Измерва се в m3/сек. или m3/час;
  2. Пълно налягане – Рt -показва нарастването на специфичната енергия на въздушната смес преминала през вентилатора. Измерва се в (Pa);
  3. Статично Налягане – Pst – представлява разликата между Рt и Рd, Рd – динамично налягане . Измерва се в (Pa) и характеризира кинетичната енергия на газа след вентилатора;
  4. Мощност – представлява пълната мощност на електродвигателя, осигуряващ параметрите на вентилатора. Измерва се в (W) или в (kW);

Избор на вентилатор

  1. Вид на обекта – промишлен, търговски, жилищен;
  2. Характеристиките на въздуха – чист въздух, въздух с прах или мазнини, димни газове, работна температура и т. н;
  3. Вид на вентилационната система – нагнетателна или смукателна;
  4. Необходим дебит и налягане;
  5. Тип на електрозахранването – монофазно или трифазно;
  6. Изисквания за нивото на шума в и извън обекта.